For elever og foresatte / Klage på karakterer

Klage på karakterer

Publisert 02.03.2016 09:46,
Sist oppdatert 05.07.2017 10:11

Elever har rett til å klage på karakterer. Dersom du har tenkt til å klage på en karakter må du lese denne informasjonen først (klikk på linken): 

blank

Klage på karakterer skal sendes elektronisk. Du får tilgang til elektroniske klageskjemaer på linken over. 

blank

blank

Klagefrist
 • Fristen for å klage på eksamens- eller standpunktkarakterer er 10 dager fra eleven fikk vite om eller burde ha gjort seg kjent med karakteren.
 • Fristen blir avbrutt når den som har klagerett, ber om begrunnelse for karakteren. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelsen.

 

Klage på standpunkt
 • Eleven har rett til å få begrunnelse for standpunktkarakteren. 
 • I forhold til standpunktkarakter kan eleven klage på at han ikke har fått karakter, eller at rutinene for karakterfastsetting ikke er fulgt – for eksempel at eleven har blitt bedømt etter andre ting enn læreplanen, eller bare deler av den, at læreren ikke har gitt deg begrunnelse og rettledning underveis, at eleven ikke har blitt tatt med i vurderingen
 • Klage på standpunkt skal begrunnes
 • Det er en egen klagenemnd i Hedmark fylke som vurderer om karakteren er satt på riktig grunnlag (dvs at læreren har fulgt rutinene for karakterfastsetting)
 • Eleven kan ikke klage på avgjørelsen fra klagenemda.

 

Klage på skriftlig eksamen
 • Eleven kan ikke kreve begrunnelse for karakter til skriftlig eksamen, men har rett til å gjøre seg kjent med sitt eget svar, og få kopi av det hvis hun vil. I tillegg kan eleven også kreve å få de retningslinjene som sensorene har brukt i sin vurdering.
 • Eleven skal ikke begrunne klagen.
 • Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur. Det er en egen klagenemnd som vurderer om karakteren er riktig satt, og gir eventuelt en ny karakter hvis de mener karakteren eleven fikk først er urimelig. Resultatet av klagebehandlingen kan være at eleven beholder karakteren eller at får en bedre eller dårligere karakter.
 • Eleven kan ikke klage på resultatet fra klagenemda

 

 

Klage på praktisk, muntlig og muntlig-praktisk eksamen
 • På muntlig eksamen kan eleven bare klage på formelle feil som har hatt noe å si for resultatet. Formelle feil kan være at eleven ikke får benytte de hjelpemidler han har krav på under eksamen, for kort forberedelsestid, at spørsmålene ligger utenfor fagets kompetansemål, avbrudd eller forstyrrelser underveis i eksamen
 • Klage på muntlig eksamen skal begrunnes
 • Får eleven medhold, annulleres eksamen, og hun får ta eksamen på nytt med ny sensor.
 • Hvis det er trekkfag, så skal fag trekkes på nytt.

 

 

Hurtigklagebehandling
 • Dette er et tilbud kun til avgangselever som har søkt opptak til høyere utdanning.
 • For at klagen skal behandles hurtig er det veldig korte frister